Type 1: Krav om opbevaring under lås
Type 2: Krav om giftansvarlig
Type 3: Pligt til anmeldelse af tyveri (Lagerstyring)
Konsulenterne på Kiros beregner faremærkning på farlige blandinger ud fra blandt andet klassificeringer på de respektive indholdsstoffer (Acute Tox, Skin Corr., Aquatic Chronic værdier m.fl.), ATE-værdier, M-faktor mm. Har et EU harmoniseret stof for eksempel en ATE-værdi eller en M-faktor kan disse findes ved søgning på stoffets Cas nr. under følgende link: https://echa.europa.eu/da/information-on-chemicals/cl-inventory-database